Als u een werknemer in dienst heeft op basis van een leer-werkovereenkomst dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie.

Vanaf 2 juni 2019 tot en met 16 september 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen betreffende het schooljaar 2018/2019.
Wij kunnen deze subsidie aanvraag voor u verzorgen.

Graag ontvangen wij dan van u :

 • Een kopie van de praktijkovereenkomst (POK)
 • Het ingevulde machtigingsformulier.

Deze gegevens kunt u sturen t.a.v. uw contactpersoon bij EHR-Salarisloket, bij voorkeur via mail.

U mag de gegevens ook faxen : 043-4582575

Graag ontvangen wij de gegevens uiterlijk 15 augustus 2019

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. Per opleidingsgroep is er een budget beschikbaar. Dit zal verdeeld worden onder de aanvragers. Het bedrag is echter maximaal € 2700,- per student per volledig studiejaar.

U kunt subsidie praktijkleren aanvragen voor:

 • VMBO leerwerkplaatsen, voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding
 • MBO – BBL alle sectoren
 • HBO
 • Promovendi/toio’s (geen voltijdsopleiding)

Hiervoor dient u wel aan een aantal eisen te voldoen:

 • U moet een erkend leerbedrijf zijn.
 • Er moet een ondertekende (praktijkleer)overeenkomst zijn.
 • Er moeten bij het MBO minimaal 200 contacturen met de docent zijn en tenminste 610 klokuren praktijkvorming.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • Er moet daadwerkelijk begeleiding zijn van de student.

Starten of stoppen
U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding hebt verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Administratieve Verplichtingen
U beschikt over de volgende stukken in uw administratie:

 • een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact op met ons team van EHR-Salarisloket
Telefoon: 043-4582525. Wij helpen u graag verder.

Machtigingsformullier Subsidieregeling Praktijkleren 2019