Op het gebied van personeel en lonen is vanaf 1-1-2020 de nieuwe “Wet Arbeidsmarkt in Balans” van kracht.


De ketenregeling van contracten.

Binnen een tijdsbestek van 3 jaar mogen 3 contracten voor bepaalde tijd worden verstrekt. Bij cao kan hier nog van worden afgeweken.


De transitievergoeding.

Als het dienstverband wordt beëindigd en het initiatief voor de beëindiging ligt bij de werkgever, dan is de werkgever een financiële vergoeding verschuldigd : de transitievergoeding.

Deze vergoeding bedraagt per gewerkt jaar 1/3e maandsalaris, en is (na rato) direct verschuldigd vanaf de eerst dag van het dienstverband.

Dat zal onder meer het geval zijn als u de werknemer ontslaat binnen de proeftijd, als u het contract voor bepaalde tijd niet verlengd, bij ontslag ná toestemming uwv of mét wederzijds goedvinden.

Als de werknemer zelf het dienstverband beëindigd is er geen vergoeding verschuldigd.

 • Indien het dienstverband wordt beëindigd dan dient u aan ons door te geven :
  • Wat is de reden van beëindiging en
  • Indien de werkgever heeft beëindigd : graag bevestiging of u al dan niet deze vergoeding uitbetaalt (in principe is uitbetaling verplicht)


De oproepkrachten (nul-urencontract én min-max contract).

 • U dient de oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren op te roepen. Doet u dat niet, dan mag de werknemer de oproep weigeren.
 • Heeft u opgeroepen,  maar beslist u binnen 4 dagen vóór de werkzaamheden dat de oproep niet doorgaat, dan bent u het loon over deze oproep verschuldigd.
 • De termijn van 4 dagen kan bij cao afwijken. In de Horeca cao geldt een termijn van 24uur.
 • Na een dienstverband van 12 maanden bent u verplicht om de oproepkracht een contractaanbod te doen voor een vast aantal uren.
 • De oproepkrachten die op 31 december 2019 langer dan 1 jaar in dienst zijn, dient u uiterlijk 31 januari 2020 een aanbod te doen.
 • Het aanbod is gebaseerd op het gemiddelde van de daadwerkelijke gewerkte uren van de laatste 12 maanden.
 • De oproepkracht mag het aanbod weigeren! Doet u geen aanbod, dan loopt u de kans op een loonclaim door de oproepkracht!
 • Alles zal verder schriftelijk moeten worden vastgelegd.


Hoge en lage WW-premie, afhankelijk van contract.

 • De werkgever betaalt middels de maandelijkse aangifte loonheffingen sociale premies aan de belastingdienst.
 • Eén van die werknemersverzekeringspremies is de WW-premie.
 • Er geldt een lage premie (2,94%) óf een hoge premie (7,94%), afhankelijk van het soort dienstverband.

Kort samengevat is de lage premie van toepassing als aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

 • Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • Het betreft een vast aantal overeengekomen uren (per week of jaarurennorm)
 • Het is geen oproepkracht
 • Er is schriftelijk bewijs aanwezig (contract, aanvulling op contract of bevestiging per mail door werknemer).


Overige zaken in de WAB.

Tevens is in deze wet geregeld :

 • dat er bij een ontslagaanvraag meerdere ontslaggronden mogen worden aangedragen.
 • Payroll werknemers hebben recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden dan de werknemers die bij u in dienst zijn.
 • Indien u een transitievergoeding betaalt (of betaalt heeft) aan een werknemer wegens einde dienst ná 2 jaar arbeidsongeschiktheid, dan kunt u vanaf 1 april 2020

hiervoor financiële compensatie aanvragen bij het UWV.

EHR-salarisloket januari 2020

Whitepaper WAB
Samenvatting WAB